arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene Voorwaarden Kleine Wereldreiziger 

Versiedatum: 1 januari 2020

Artikel 1 – Definities

1.1 Kleine Wereldreiziger: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “KW” de eenmanszaak Kleine Wereldreiziger.

1.2 Lid: De (rechts)persoon met wie KW een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen KW en Lid op grond waarvan KW diensten verleent aan Lid.

1.4 Community: Het leden-gedeelte van KW waar Lid op kan inloggen om gebruik van te kunnen maken in combinatie met andere leden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen, (digitale) producten en rechtsbetrekkingen van KW en op alle met KW gesloten overeenkomsten.

2.2 Lid gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van consument. Lid kan dus beroep doen op het consumentenrecht en geniet bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.3 KW is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit kenbaar worden gemaakt op de Algemene Voorwaarden webpagina middels een aangepaste versiedatum.

2.4 Indien Lid de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat KW tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde lidmaatschapsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

TelefonischE-mail


Post


+31(0)6 655 77 46 39

Dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12:30 uur


Via het contactformulier op onze website


KleineWereldreiziger.nl, Service & Advies

Koningsloper 2, 5348 KT Oss

Artikel 3 – Lidmaatschap

3.1 Alle aanbiedingen van KW zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na aanvaarding worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen KW en Lid komt tot stand door een lidmaatschap aan te vragen. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van persoonsgegevens door Lid via internet, telefoon, e-mail of schriftelijk.

3.3 KW heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Lid te weigeren. 3.4 Het Lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging vanuit KW of Lid.

3.5 Lidmaatschap opzegging kan steeds uiterlijk één maand vóór het einde van de Lidmaatschapsperiode. Dit kan per maand, of per jaar, afhankelijk van het door Lid gekozen lidmaatschap. Opzegging geschiedt schriftelijk per e-mail aan KW.

3.6 De Overeenkomst komt tot stand voor een onbepaalde periode.

3.7 Lid zal na beëindiging of ontbinding van het lidmaatschap onthouden worden van toegang tot KW. Alle door KW verkregen informatie dient Lid binnen 7 (zeven) dagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Lid aanwezige (computer)apparatuur of de door Lid beheerde (online) software. Tenzij vooraf anders vermeld.

3.8 Openstaande betalingen worden niet geschrapt na beëindiging van lidmaatschap en dienen ten alle tijden alsnog te worden voldaan binnen 3 maanden na beëindiging.

Artikel 4 – Rechten en plichten

4.1 KW spant zich in om de Community continu beschikbaar te stellen, maar garandeert niet dat de Community te allen tijden beschikbaar is.

4.2 KW is niet verantwoordelijk voor de inhoud en valiteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop.

4.3 KW behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Community of het Lidmaatschap. KW zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Community inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke

termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

4.4 KW kan de Community mogelijk verbeteren met uitbreidingen welke nieuwe functionaliteiten bevatten. Uitbreidingen worden automatisch toegevoegd aan de reeds bestaande leden en nieuwe leden, tenzij anders vermeld. Uitbreidingen, verbeteringen en aanpassingen worden, voor zover mogelijk, kenbaar gemaakt via de Community.

4.5 KW verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin leden kunnen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Community. Tenzij Lid aangeeft deze niet te willen ontvangen, zal Lid gedurende de looptijd van de Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven ontvangen op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

4.6 KW spant zich in, dan wel met een betrokken partij, om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Community, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.

4.7 KW is niet verantwoordelijk voor geplaatste gegevens door Lid, ook niet wanneer dit een inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten van derden. KW behoudt zich wel het recht voor om gegevens of berichten te verwijderen wanneer deze mogelijk schade kunnen toedoen aan de Community of anderen.

4.8 KW is niet verantwoordelijk voor gevolgen ontstaan uit afspraken, ontmoetingen, feesten buiten de Community welke door een Lid zijn gemeld binnen de Community.

4.9 KW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door derden aangeboden digitale producten en biedt deze slechts aan ter informatie en KW ontvangt mogelijk een commissie bij elke verkoop van een digitaal product, aangeboden via de Community.

4.10 Fotomateriaal is en blijft altijd eigendom van de eigenaar en zal door Kleine Wereldreiziger niet elders worden gebruikt zonder toestemming.

4.11 Fotomateriaal van Kleine Wereldreiziger mag niet zonder toestemming gebruikt worden door derden.

Artikel 5 – Rechten en plichten Lid

5.1 Lid is zelf verantwoordelijk voor eigen verstrekte gegevens en aangemaakte topics en reacties.

5.2 Lid dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Lid worden gevraagd tijdens het registratieproces. Lid dient eventuele wijzigingen van deze gegevens zo spoedig mogelijk via e-mail aan KW door te geven indien deze van toepassing zijn op het Lidmaatschap.

5.3 Lid dient zich respectvol te gedragen binnen de Community. Bij aanhoudend respectloos gedrag kan toezegging geblokkeerd worden, zonder recht op terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapskosten of enig schadevergoeding.

5.4 Lid zal geen gegevens plaatsen in de Community die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.5 Lid is verplicht om medewerking te verlenen aan registratie, gegevensverstrekking of enig ander vraagstuk vanuit KW jegens Lid.

5.6 Lid kiest er zelf voor om een digitaal product van derden aan te schaffen en is ervan bewust dat dit niet per se producten van KW zelf zijn.

Artikel 6 – Betaling

6.1 De Lidmaatschapskosten dienen steeds voorafgaande aan de periode te worden betaald door Lid.

6.2 KW is gerechtigd het account van Lid te blokkeren, dan wel het lidmaatschap van Lid op te schorten bij geen tijdige betaling. Bij blokkade of opschorting dienen te betalen kosten alsnog te worden voldaan.

6.3 Lid is ervan op de hoogte dat Lidmaatschapskosten middels automatisch incasso

worden geïncasseerd en draagt zorg voor voldoende banksaldo. Een eerste betaaltermijn wordt altijd zelf door Lid voldaan middels aangeboden betalingsmogelijkheden, zoals iDeal.

6.4 Lid dient bij voornemens om de automatische incasso bij de bank te storneren, eerst in overleg te treden met KW.

6.5 KW kan nimmer een schadevergoeding worden toegekend wanneer Lid zich niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet.

6.6 KW brengt geen betalings-, administratie-, verwerkingskosten in rekening.

6.7 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Lid niet op.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Lid dient toegang tot de Community direct na ontvangst van inloggegevens te controleren op werking en juistheid. Lid kan contact opnemen met KW middels email indien iets niet correct is aan het Lidmaatschap van Lid. KW is niet verantwoordelijk voor de niet-toegankelijke periode nadat Lid de betaling heeft voldaan. KW streeft echter altijd naar volledige toegang en een juiste werking van de

Community.

7.2 KW staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Lid op grond van het Lidmaatschap redelijkerwijze mag verwachten. KW is niet verantwoordelijk van gebreken door design- en/of programmeerfouten van de Community, echter streeft altijd naar volledige en volwaardige werking van de Community.

7.3 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de website, de Community en andere diensten, en met betrekking tot alles wat KW ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten,

designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan KW .

7.4 Het is Lid niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

7.5 Het is Lid niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

7.6 Het Lidmaatschap van Lid is niet overdraagbaar, tenzij anders schriftelijk met KW is overeengekomen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 KW is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Lid of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Community.

8.2 Lid zal KW en de door haar ingeschakelde diensten vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Lid van de Community.

8.3 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. KW is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreven.

8.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van KW.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 KW is niet gehouden tot het nakomen van een of meerdere verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van KW.

b) onderbrekingen of stortingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

c) belemmeringen als gevolg van de door Lid benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur.

d) werkstakingen

e) brand of wateroverlast

f) ongeval of ziekte van personeel

g) Denial of Services (DoS) aanvallen

h) door onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van KW afhankelijk is.

9.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Lid het recht om het Lidmaatschap middels ontbinding via e-mail te beëindigen zonder dat KW tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

9.3 Indien KW door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overzicht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Lid heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 10 – Privacy

10.1 KW respecteert de privacy van Lid. KW zal de persoonsgegevens van Lid verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van KW is in te zien. Lid stemt in met deze

verwerking van zijn persoonsgegevens.

10.2 KW zal nimmer persoonsgegevens van Lid verkopen aan derden, mits dit om de volledige Community gaat bij een bedrijfsovername en KW zal Lid daarover vooraf informeren.

10.3 Gegevens verstrekt door Lid zijn verwerkt in een beveiligde hostingomgeving welke voldoet aan de Europese normen en wetgeving.

10.4 Lid is zelf verantwoordelijk voor de door hem verstrekte gegevens in de Community.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Lid is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KW aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Lid onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. KW is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

11.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 12 – Wijze van samenwerken

12.1 Samenwerkingen worden in de basis aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders beschreven. 

12.2 KW werkt volgens de richtlijnen van Google.

12.3 Eindredactie ligt altijd bij KW en zij behoudt zicht vanuit kwaliteitsbewaking het recht voor om content op ieder moment aan te passen of te verwijderen indien informatie niet correct is.

12.4 Fotomateriaal blijft eigendom van de rechtmatige eigenaar, blogs die worden geschreven naar aanleiding van een persreis blijven eigendom van de betreffende blogger.

12.5 Blogs zijn uniek geschreven voor Kleine Wereldreiziger, het doorplaatsen van een blog zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

12.6 Wanneer één der partijen door overmacht haar verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst niet kan nakomen, mag de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

12.7 KW bepaalt de planning voor wat betreft het plaatsen van content.

12.8 Bij betaalde samenwerkingen wordt content geplaatst nadat betaling heeft plaatsgevonden.

12.9  Met onze samenwerkerkingspartners hebben wij een verwerkersoverenkomst afgesloten waardoor wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

12.10 In de samenwerking met onze partners worden de benodigde persoonsgegevens uitgewisseld om de dienstverlening optimaal te laten verlopen.

12.11 De algemene voorwaarden van onze partner zijn van toepassing wanneer een lid of klant van KW gebruik maakt van de diensten die wij in samenwerking met een betreffende partner aanbieden.

Artikel 13 – Samenwerking met Sunny Cars

13.1 De boeking van uw huurauto bij Sunny Cars moet via het boekingsformulier op www.kleinewereldreiziger.nl zijn gemaakt, anders kunnen wij u geen 5% van uw huurbedrag retour (exclusief BTW) geven op uw huurauto.

13.2 Deze teruggaaf is alleen beschikbaar voor premium en lifetime leden van KleineWereldreiziger.nl.

13.3 Gevraagde gegevens worden geverifieerd en dienen overeen te komen, indien nodig vragen wij extra informatie voor verificatie van de gegevens. 

13.4 Aanvragen die niet compleet zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen.

13.5 Uw aanvraag wordt in behandeling genomen na afloop van uw huurperiode bij Sunny Cars.

13.6 Uitbetaling vindt uiterlijk 4 weken na afloop van uw huurperiode plaats.

13.7 De korting geldt niet op reeds gemaakte boekingen bij Sunny Cars.

13.8 De korting geldt niet i.c.m. met andere aanbiedingen van Sunny Cars.

13.9 Op boekingen zijn eveneens de algemene voorwaarden van Sunny Cars van toepassing.

Artikel 14 – Actievoorwaarden win- en reviewacties

14.1 Deelname aan acties is gratis, tenzij anders vermeld. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

14.2 Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

14.3 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of reviewactie.

14.4 Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

14.5 De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

14.6 Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

14.7 De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

14.8 Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

14.9 KW kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

14.10 Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

14.11 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

14.12 Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal KW hiervoor zorgdragen.

14.13 Medewerkers van KW zijn uitgesloten van deelname.

14.14 De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door KW en worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming.

14.15 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door KW.

14.16 KW handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

14.17 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14.18 Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Artikel 15 – Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle hebt over jouw online privacy. Daarom willen we u graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.


Ons volledige cookiebeleid is terug te vinden op https://kleinewereldreiziger.nl/cookiebeleid