Algemene Voorwaarden Kleine Wereldreiziger 

Download Algemene Voorwaarden

Aanvullende voorwaarden m.b.t. onze partners worden hierna weergegeven.

Artikel 13 – Partners

Artikel 13.1 – Voorwaarden boekingen Sunny Cars

13.1.1 Om aanspraak te maken op teruggaaf van een gedeelte van het bedrag van een huurauto (exclusief BTW) dient Lid of Klant een losse huurauto te boeken bij Sunny Cars, uitsluitend te maken via het boekingsformulier van KWR. Er geldt altijd een minimum huurbedrag van € 250,00 en een maximum teruggaaf van € 60,00.

13.1.2 Teruggaaf is beschikbaar voor Gratis,- Lite,- of Premium-leden van Kleine Wereldreiziger PLUS of een Klant die een specifiek product heeft gekocht waarin de teruggaaf wordt aangeboden. Gevraagde NAW-gegevens worden geverifieerd en dienen overeen te komen. De hoogte van de teruggaaf wordt aangepast aan het type lidmaatschap dat aanvrager heeft.

13.1.3 Enkel aanvragen die compleet zijn ingevuld, worden in behandeling genomen.

13.1.4 Aanvragen worden in behandeling genomen na afloop van de huurperiode bij Sunny Cars en betaling vindt uiterlijk 4 weken na afloop van de huurperiode plaats.

13.1.5 Teruggaaf geldt niet op reeds gemaakte boekingen bij Sunny Cars en/of in samenwerking met andere aanbiedingen van Sunny Cars of boekingen bij andere partners van KWR. 

13.1.6 Recht op teruggaaf door KWR verloopt 2 maanden na het verstrijken van de inleverdatum van de huurauto bij Sunny Cars.

13.1.7 Voor kortingen die worden verstrekt bij de KWR reisgidsen geldt een geldigheidsduur van een jaar. De termijn loopt vanaf het moment van aankoop van de betreffende reisgids.

13.1.8 Teruggaaf is mogelijk zolang de samenwerking met Sunny Cars wordt gecontinueerd. Wanneer het partnerschap eindigt zal KWR hier tijdig over communiceren. Lopende boekingen worden afgerond.

13.1.9 Op alle boekingen zijn eveneens de algemene voorwaarden van Sunny Cars van toepassing.

Artikel 13.2 – Voorwaarden boekingen United Travel

13.2.1 Om aanspraak te maken op teruggaaf van een gedeelte van het bedrag van een camper (exclusief BTW) dient Lid of Klant een huurauto te boeken Reis met kinderen, aangesloten bij United Travel. Boeking is uitsluitend te maken via het boekingsformulier van KWR. Er geldt altijd een minimum huurtermijn van meer dan 22 dagen om aanspraak te maken op de korting en een maximum teruggaaf van 5%.

13.2.2 Teruggaaf geldt niet op reeds gemaakte boekingen en/of in samenwerking met andere aanbiedingen of boekingen bij andere partners van KWR.

13.2.3 Korting is mogelijk zolang de samenwerking wordt gecontinueerd. Wanneer het partnerschap eindigt zal KWR hier tijdig over communiceren. Lopende boekingen worden afgerond.

13.2.4 Op alle boekingen zijn eveneens de algemene voorwaarden van Reis met kinderen en United Travel van toepassing.

Artikel 13.3 – Voorwaarden overige partners

13.2.1 KWR werkt samen met diverse partners in de Ledenomgeving. Wanneer producten bij partners worden afgenomen dan gelden eveneens de eigen algemene voorwaarden van onze partners welke kunnen worden teruggevonden op de website van de betreffende partner.

Artikel 14 – Samenwerkingen 

14.1 Samenwerkingen voor het plaatsen van artikelen worden in de basis aangegaan voor een maximale periode van 1 jaar, tenzij anders afgesproken. KWR bepaalt de planning voor wat betreft het plaatsen van content, nadat betaling heeft plaatsgevonden.

14.2 Op KWR worden accommodaties, producten en bedrijven onder de aandacht gebracht die een (jaarlijkse) bijdrage betalen voor hun vermelding. Voor een vermelding op de homepage en/of in de nieuwsbrief betalen partijen een toeslag.

14.3 KWR behoudt zich het recht voor om de vermelding stop te zetten, bijvoorbeeld wanneer er regelmatig klachten komen over een accommodatie, product of bedrijf. Er kan door bedrijven geen aanspraak worden gemaakt op restitutie in geld, in advertentieruimte of op welke wijze dan ook.

14.4 Fotomateriaal van KWR mag niet zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden door derden. Fotomateriaal blijft te allen tijde eigendom van de rechtmatige eigenaar, blogs die worden geschreven naar aanleiding van een persreis blijven eigendom van de betreffende blogger.

14.5 Eindredactie ligt altijd bij KWR en zij behoudt zicht vanuit kwaliteitsbewaking het recht voor om content op ieder moment aan te passen of te verwijderen indien informatie niet correct is. KWR werkt volgens de richtlijnen van Google.

14.6 Blogs zijn uniek geschreven voor KWR, het doorplaatsen van een blog zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

14.7 Wanneer één der partijen door overmacht haar verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst niet kan nakomen, mag de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

14.8 KWR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie.

Artikel 15 – Actievoorwaarden win- en reviewacties

15.1 Deelname aan acties is gratis, tenzij anders vermeld. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

15.2 Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

15.3 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of reviewactie.

15.4 Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

15.5 De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

15.6 Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

15.7 De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

15.8 Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

15.9 KWR kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de looptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

15.10 Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

15.11 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

15.12 Medewerkers van KWR zijn uitgesloten van deelname.

15.13 De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door KWR en worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming.

15.14 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door KWR.

15.15 KWR handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

15.16 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

15.17 Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Laatste update: 30-01-2024