Algemene Voorwaarden Kleine Wereldreiziger 

Versiedatum: 1 januari 2020 (v2020)

Artikel 1 – Definities

1.1 Kleine Wereldreiziger: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “KW” de eenmanszaak Kleine Wereldreiziger.


1.2 Lid: De (rechts)persoon met wie KW een overeenkomst heeft gesloten.


1.3 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen KW en Lid op grond waarvan KW diensten verleent aan Lid.


1.4 Community: Het ledengedeelte van KW waar Lid op kan inloggen om gebruik van te kunnen maken in combinatie met andere leden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen, (digitale) producten en rechtsbetrekkingen van KW en op alle met KW gesloten overeenkomsten.


2.2 Lid gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van consument. Lid kan dus beroep doen op het consumentenrecht en geniet bescherming zoals het herroepingsrecht.


2.3 KW is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit kenbaar worden gemaakt op de Algemene Voorwaarden webpagina middels een aangepaste versiedatum.


2.4 Indien Lid de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat KW tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde lidmaatschapsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van KW zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.


3.2 De Overeenkomst tussen KW en Lid komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van kleinewereldreiziger.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Lid via telefoon, email of schriftelijk.


3.3 KW heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentieel Lid te weigeren.

Artikel 4 – Licentie

4.1 KW verleent aan Lid een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de Community. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.


4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Lid niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.


4.3 Lid mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen persoonlijke activiteiten.

Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door Lid tussentijds en na afloop worden verlengd.


5.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Lid, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.


5.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.


5.4 Lid zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van KW verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Lid aanwezige (computer)apparatuur.


5.5 KW en Lid zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Lid onder curatele of bewind is gesteld, dan wel KW haar activiteiten staakt of liquideert.


5.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

Artikel 6 – Rechten en plichten KW

6.1 KW spant zich in om de Community continu beschikbaar te stellen, maar garandeert niet dat de Community te allen tijde beschikbaar is.


6.2 KW behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Community of het Lidmaatschap. KW zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Community inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke

termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.


6.3 KW kan de Community mogelijk verbeteren met uitbreidingen welke nieuwe functionaliteiten bevatten. Uitbreidingen worden automatisch toegevoegd aan de reeds bestaande leden en nieuwe leden, tenzij anders vermeld. Uitbreidingen, verbeteringen en aanpassingen worden, voor zover mogelijk, kenbaar gemaakt via de Community.


6.4 KW verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin leden kunnen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Community. Tenzij Lid aangeeft deze niet te willen ontvangen, zal Lid gedurende de looptijd van de Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven ontvangen op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.


6.5 KW spant zich in, dan wel met een betrokken partij, om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Community, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.

Artikel 7 – Rechten en plichten Lid

7.1 Lid is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.


7.2 Lid dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Lid worden gevraagd tijdens het registratieproces. Lid dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van KW door te geven.


7.3 Lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door KW mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Lid bij het gebruik van de Diensten:
(a) geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten van derden;
(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
(f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
(h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Lid zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
(i) alle aanwijzingen van KW die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.


7.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt KW zich het recht voor haar verplichtingen jegens Lid op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel zonder dat KW tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 8 – Betaling

8.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.


8.2 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)


8.3 KW heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.


8.4 Indien Lid de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Lid, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Lid na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Lid naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.


8.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is KW bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Lid tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.


8.6 KW heeft te allen tijde het recht de Diensten uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.


8.7 Lid dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met KW.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot Diensten, en met betrekking tot alles wat KW ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan KW.


9.2 Het is Lid niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.


9.3 Het is Lid niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.


9.4 Lid verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele-eigendomsrechten.

Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

10.1 KW staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Lid op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door KW geleverde diensten dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van KW.


10.2 Gebreken in de beveiliging van de door Lid opgeslagen informatie op de systemen van KW, gebreken als gevolg van handelingen van Lid zelf of van andere leden of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Lid.


10.3 Lid dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.


10.4 Indien Lid het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Lid contact met KW opnemen via de contactpagina op de website. Lid krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van KW. Indien het geschil van Lid gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.


10.5 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.


10.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Lid niet op.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 KW is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van lid of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Community, website of andere communicatiemiddelen van KW.


11.2 Lid zal KW en de door haar ingeschakelde diensten vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Lid van de Community. 


11.3 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. KW is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreven.


11.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van KW.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 KW is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van KW
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door Lid benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
d) werkstakingen
e) brand
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen
h) door KW onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van KW afhankelijk is


12.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Lid het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat KW tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.


12.3 Indien KW beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Het Lid heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 13 - Advisering

13.1 Alle door KW gegeven adviezen, gedeelde kennis en door KW verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door KW te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door KW verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. KW verleent daarbij geen enkele garantie.


13.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door KW is KW niet aansprakelijk. Lid vrijwaart KW tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van KW.

Artikel 14– Wijze van samenwerken

14.1 Samenwerkingen worden in de basis aangegaan voor onbepaalde tijd en voor een maximale periode van 3 jaar, tenzij anders beschreven. KW bepaalt de planning voor wat betreft het plaatsen van content, nadat betaling heeft plaatsgevonden.


14.2 Op KW worden accommodaties, producten en bedrijven onder de aandacht gebracht die een (jaarlijkse) bijdrage betalen voor hun vermelding. Voor een vermelding op de homepage en/of in de nieuwsbrief betalen partijen een toeslag.


14.3 KW behoudt zich het recht voor om de vermelding stop te zetten, bijvoorbeeld wanneer er regelmatig klachten komen over een accommodatie, product of bedrijf. Er kan door bedrijven geen aanspraak worden gemaakt op restitutie in geld, in advertentieruimte of op welke wijze dan ook.


14.4 Fotomateriaal van KW mag niet zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden door derden. Fotomateriaal blijft te allen tijde eigendom van de rechtmatige eigenaar, blogs die worden geschreven naar aanleiding van een persreis blijven eigendom van de betreffende blogger.


14.5 Eindredactie ligt altijd bij KW en zij behoudt zicht vanuit kwaliteitsbewaking het recht voor om content op ieder moment aan te passen of te verwijderen indien informatie niet correct is. KW werkt volgens de richtlijnen van Google


14.6 Blogs zijn uniek geschreven voor Kleine Wereldreiziger, het doorplaatsen van een blog zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.


14.7 Wanneer één der partijen door overmacht haar verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst niet kan nakomen, mag de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.


14.8 KW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie.

Artikel 15 – Voorwaarden boekingen bij Sunny Cars

15.1 Om aanspraak te maken op teruggaaf van een gedeelte van het huurbedrag (exclusief BTW) dient Lid dient een boeking bij Sunny Cars te maken via het boekingsformulier van KW.


15.2 Teruggaaf is alleen beschikbaar voor leden van Kleine Wereldreiziger PLUS, gevraagde NAW-gegevens worden geverifieerd en dienen overeen te komen.


15.3 Aanvragen die niet compleet zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. 


15.4 Aanvragen worden in behandeling genomen na afloop van de huurperiode bij Sunny Cars en betaling vindt uiterlijk 4 weken na afloop van de huurperiode plaats.


15.5 Teruggaaf geldt niet op reeds gemaakte boekingen bij Sunny Cars en/of in samenwerking met andere aanbiedingen van Sunny Cars.


15.6 Op alle boekingen zijn eveneens de algemene voorwaarden van Sunny Cars van toepassing.

Artikel 16 – Actievoorwaarden win- en reviewacties

16.1 Deelname aan acties is gratis, tenzij anders vermeld. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.


16.2 Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.


16.3 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of reviewactie.


16.4 Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.


16.5 De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.


16.6 Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.


16.7 De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.


16.8 Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.


16.9 KW kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de looptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.


16.10 Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.


16.11 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.


16.12 Medewerkers van KW zijn uitgesloten van deelname.


16.13 De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door KW en worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming.


16.14 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door KW.


16.15 KW handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.


16.16 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


16.17 Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Artikel 17 – Privacy

17.1 KW respecteert de privacy van Lid. KW zal de persoonsgegevens van Lid verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van KW is in te zien. Lid stemt in met deze

verwerking van zijn persoonsgegevens.


17.2 KW zal nimmer persoonsgegevens van Lid verkopen aan derden, mits dit om de volledige Community gaat bij een bedrijfsovername en KW zal Lid daarover vooraf informeren.


17.3 Gegevens verstrekt door Lid zijn verwerkt in een beveiligde hostingomgeving welke voldoet aan de Europese normen en wetgeving.


17.4 Lid is zelf verantwoordelijk voor de door hem verstrekte gegevens in de Community.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

18.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


18.2 Lid is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KW aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Lid onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. KW is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Lid verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.


18.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 19 – Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle hebt over jouw online privacy. Daarom willen we u graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.


Ons volledige cookiebeleid is terug te vinden op https://kleinewereldreiziger.nl/cookiebeleid

arrow_drop_up arrow_drop_down